Kierownictwo

dyrektor
58 347 23 08
 
Starszy wykładowca, nauczyciel języka hiszpańskiego ogólnego i specjalistycznego. Dyplom magistra filologiii hiszpańskiej uzyskała na Uniwesytecie Jagiellońskim.

Od 2006 pełni funkcję dyrektora Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat jest członkiem Senatu PG oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia, współredaguje  „Pismo PG”, pracuje na rzecz zespołu Politechniki Otwartej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników PG, od roku 1992 opiekuje się Kołem Naukowym Języka Hiszpańskiego.

Organizuje szkolenia i konferencje dydaktyczne, ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO oraz stowarzyszeniem CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education). Współpracuje z centrami językowymi wielu uczelni zagranicznych, szczególnie hiszpańskich. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów oraz członkiem Zarządu  Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Francaise. 

 

kierownik samodzielny sekcji
58 347 23 08
 
Zajmuje się:
 • koordynacją spraw administracyjno-technicznych w Centrum
 • obsługą sekretariatu Centrum
 • sprawami osobowymi – sprawy personalne pracowników Centrum
 • sprawami administracyjnymi
 • sprawami księgowymi – zakupy, rozliczenia, faktury
 • sprawami studenckimi – obsługa studentów wszystkich wydziałów PG uczęszczających na lektoraty.

 

zastępca dyrektora ds. kształcenia
58 347 18 26
 
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel języka angielskiego w zakresie: English for Specific Purposes (Engineering), Business English and English for Academic Purposes. 

Od 2006 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewodniczącą Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w CJO oraz koordynatorem programów nauczania języków obcych i działalności certyfikacyjnej w CJO. Organizuje szkolenia i konferencje dydaktyczne.

Od 2014 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO i ogólnopolskiego koordynatora ds. akademickiego certyfikatu językowego ACERT, wydawanego przez uczelnie zrzeszone w SERMO.  Współpracuje z centrami językowymi uczelni europejskich w ramach European Confederation of Language Centres in Higher Education CercleS.

W latach 2014 – 2017 kierownik zespołu zaangażowanego w projekt międzynarodowy Communication in Mobile and Virtual Work CoMoViWo, realizowany przy współpracy z the Manchester Metropolitan University, the International Language Association ICC, Universidad Politécnica de Valencia, a koordynowany przez Turku University of Applied Sciences. W wyniku projektu opracowano moduły szkoleniowe w języku angielskim i hiszpańskim dostępne online, których celem jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w wirtualnym, mobilnym i wielokulturowym środowisku pracy.

 

zastępca dyrektora ds. organizacji
58 347 19 21
 
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od 1994 roku. Uczy języka angielskiego specjalistycznego oraz języka biznesu.

Poszerza swoją wiedzę biorąc udział w  konferencjach i warsztatach  organizowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie w Polsce.

Od roku 1999 sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji. Przygotowuje plany zajęć, sporządza sprawozdania z wykonania zajęć, sprawozdania statystyczne, nadzoruje liczebność grup i zasoby lokalowe.

Jej obowiązki obejmują:

 • przygotowanie planów semestralnych
 • przygotowanie sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych
 • nadzór nad liczebnością grup
 • nadzór nad zasobami lokalowymi