Misja Centrum Języków Obcych

 

Misją Centrum Języków Obcych jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia językowego studentów Politechniki Gdańskiej niezbędnego dla ich rozwoju indywidualnego, odpowiadającego potrzebom ich studiów oraz światowych rynków pracy, służenie rozwojowi kompetencji językowych pracowników uczelni, promowanie wielojęzyczności i otwarcia na wielokulturowość, działanie na rzecz rozwoju umiędzynarodowienia uczelni.

 

 

Kierunki rozwoju Centrum Języków Obcych

 

  1. Kształcenie: Koordynacja kształcenia językowego studentów z potrzebami wydziałów, kierunków i specjalizacji zgodnie z wymaganiami uczelnianych i krajowych Ram Kwalifikacji oraz Europejskim Opisem Systemu Kształcenia Językowego.
  2. Jakość: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz procedur kontroli jakości zgodnie z uczelnianą polityką zapewnienia jakości kształcenia.
  3. Współpraca: Współpraca z wydziałami i innymi jednostkami Politechniki Gdańskiej w celu wspierania rozwoju kompetencji językowych pracowników uczelni oraz  wspierania wymiany międzynarodowej studentów i pracowników. Współpraca z uczelniami polskimi i zagranicznymi.
  4. Rozwój: Stwarzanie warunków dla rozwoju kadry dydaktycznej i administracyjnej Centrum, rozwijanie bazy lokalowej, infrastruktury dydaktycznej oraz nowoczesnych metod kształcenia. Udział w rozwoju umiędzynarodowienia Politechniki Gdańskiej.