English for Information Technology for Students of Technical Studies | Politechnika Gdańska

Treść strony

English for Information Technology for Students of Technical Studies

English for Information Technology

Jolanta Maciejewska, Anna Kucharska-Raczunas

ISBN: 978-83-7348-443-6

Rok wydania: 2012

Język wydania: angielski

Liczba stron: 144

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website (free of charge).

Profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy): Jolanta Maciejewska, Anna Kucharska-Raczunas

Scientific profile (Bridge of Knowledge): Jolanta Maciejewska, Anna Kucharska-Raczunas

Słowa kluczowe / Key words: microcontrollers, mobile technologies, information systems, geographic information systems, information systems engineering, ubiquitous and pervasive processing, fundamentals of robotics, vector space model in text retrieval, game design, database management systems, computational problems and algorithms

„English for Information Technology” jest podręcznikiem dla profesjonalnego języka angielskiego w dziedzinie IT. Podręcznik ma na celu dostarczenie studentom kierunków technicznych profesjonalnego materiału, który poszerza zasób słownictwa i może być wykorzystywany podczas kursów języka angielskiego na uczelni (poziom B2 i wyższy). Wszystkie teksty zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Teksty obejmują szeroki zakres współczesnych zagadnień specjalistycznych. W podręczniku zastosowano język używany w pracach naukowych, aby studenci informatyki będą mogli czuć się pewniej podczas przygotowywania projektów i prac dyplomowych. Ponadto, „English for Information Technology” zapewnia, że ​​studenci będą mogli efektywnie funkcjonować w środowisku anglojęzycznym w swojej przyszłej pracy.

Wszystkie rozdziały zawierają ćwiczenia fonetyczne, które pozwalają ćwiczyć wymowę słownictwa technicznego. Płyta dołączona do podręcznika zawiera nagrania rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu i przyswojenia trudnych treści. Dobrane treści przygotowują studentów do studiowania za granicą, a także do korzystania z wykładów online dostępnych w Internecie. Kurs obejmuje około 30–45 godzin nauczania. Rozdziały można wybierać losowo, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

Autorki zalecają użycie „Materiału dodatkowego”, który zapewnia dodatkową praktykę językową. Ponadto, zgłębianie  biografii rozbudza zainteresowanie studentów życiem i osiągnięciami twórców technologii informatycznych.

“English for Information Technology” is a coursebook for professional English in the field of IT. The coursebook aims to provide students of technical faculties with challenging, professional material which extends their range of vocabulary, and can be used during English language courses at university (level B2 and higher). All the texts were prepared by staff of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdansk University of Technology. The texts cover a wide range of contemporary specialist issues. The language used is that of scientific papers, which will enable IT students to feel more confident when preparing mid-term projects and writing their theses. Moreover, “English for Information Technology” ensures that students will be able to function effectively in an English-speaking environment in their future work.

All the units contain phonetic exercises which allow students to practise their pronunciation of technical vocabulary. Listening comprehension is also developed through numerous recordings, requiring understanding of challenging content. This prepares students for studying abroad on various kinds of scholarships, as well as for using online lectures available from the Internet. The course content covers approximately 30–45 hours of teaching. The units can be chosen randomly, depending on the students’ interests and needs.

The authors recommend the use of “Additional Material”, which gives extra language practice. Furthermore, studying the biographies awakens students’ interest in the lives and achievements of contributors to the field of Information Technology.

Nagrania