Opis egzaminu certyfikatowego ACERT

Poziom C1 – język angielski

 

1. Szczegółowe warunki zdawania egzaminu ACERT są przedstawione w „Regulaminie egzaminu certyfikatowego ACERT Centrum Języków Obcych PG”

2. Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

 

Egzamin pisemny:

Czas trwania egzaminu pisemnego - 120 minut.

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie maksymalnie 80 punktów.

 

Część pisemna składa się z czterech elementów:

 • słuchanie,
 • czytanie,
 • gramatyka i leksyka (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),
 • pisanie tekstu użytkowego.

 

Słuchanie – dwa lub trzy teksty słuchowe (monolog lub dialog), w tym jeden tekst specjalistyczny (np. język w środowisku pracy). Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu – np. ćwiczenia typu: fałsz/prawda, test wyboru, uzupełnianie luk itp. Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Czytanie – dwa lub trzy teksty czytane, w tym jeden tekst specjalistyczny (np. język popularnonaukowy). Proponowane są różne typy zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego – np. ćwiczenia typu: fałsz/prawda, test wyboru, ćwiczenia na słownictwo itp. Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Gramatyka i leksyka – liczba ćwiczeń dowolna. Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Pisanie tekstu użytkowego – osoba zdająca wybiera jeden z dwóch zaproponowanych tematów wypowiedzi pisemnej obejmującej takie formy jak:

raport, list formalny/e-mail formalny

Liczba słów: 200 - 250. Przy ocenie wypowiedzi pisemnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 • treść,
 • formę,
 • poprawność językową,
 • bogactwo językowe.

Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 44 punkty.

 

 

Egzamin ustny:

Część ustną studenci zdają w parach przed komisją egzaminacyjną.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

Za część ustną można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Egzamin ustny obejmuje: wypowiedź indywidualną oraz dialog między osobami zdającymi.

Zagadnienia na egzaminie ustnym związane są zarówno z językiem ogólnym jak i fachowym.

 

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 • treść przekazu (w tym realizacja zadania oraz interakcje),
 • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną oraz wymowę),
 • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania).

 

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 11 punktów.

 

 

 

Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)

 

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

 

Rozkład punktów i oceny:

Punkty

Ocena

100 - 91

bardzo dobry

90 - 82

dobry plus

81 - 73

dobry

72 – 64

dostateczny plus

63 - 55

dostateczny

poniżej 55

niedostateczny

 

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (44 punkty z części pisemnej i 11 punktów z części ustnej).

 

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.