Opis egzaminu certyfikatowego ACERT

Poziom A2 – język hiszpański

 

1. Szczegółowe warunki zdawania egzaminu ACERT są przedstawione w „Regulaminie egzaminu certyfikatowego ACERT Centrum Języków Obcych PG”

2. Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

 

 

Egzamin pisemny:

Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie maksymalnie 80 punktów.

 

Część pisemna składa się z czterech elementów:

- słuchanie

- czytanie

- gramatyka i leksyka (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście)

- pisanie tekstu użytkowego

 

Słuchanie – dwa teksty do słuchania (np. monolog i mini-dialogi). Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu (prawda/fałsz, test wyboru, dopasowania wypowiedzi do uczestników dialogu itp.). Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Czytanie – dwa lub trzy krótkie teksty do czytania. Proponowane są różne typy zadań sprawdzających rozumienie ogólne i szczegółowe tekstu czytanego (prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie tytułów do tekstu itp.). Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Gramatyka i leksyka – liczba zadań dowolna. Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 25 punktów.

 

Pisanie krótkiego tekstu użytkowego – osoba zdająca ma za zadanie napisać krótki tekst nieformalny typu, kartka z podróży, zaproszenie, informacja o wydarzeniu. Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 15 punktów.

 

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 44 punkty.

 

 

Egzamin ustny:

Egzamin ustny studenci zdają przed komisją w parach lub indywidualnie.

Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej: ok. 15 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Egzamin ustny obejmuje:

- wzajemną prezentację zdających na zasadzie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi

- zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w oparciu o wskazany materiał (np. obrazek, ogłoszenie, tekst informacyjny)

- budowanie krótkich wypowiedzi na tematy wskazane przez komisję (np. życie codzienne, studia, podróże)

 

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
  • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną),
  • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych),
  • wymowę i intonację.

 

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 11 punktów.

 

 

 

Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)

 

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

 

Rozkład punktów i oceny:

Punkty

Ocena

100 - 91

bardzo dobry

90 - 82

dobry plus

81 - 73

dobry

72 – 64

dostateczny plus

63 - 55

dostateczny

poniżej 55

niedostateczny

 

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (44 punkty z części pisemnej i 11 punktów z części ustnej).

 

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.