Załącznik nr 1

do zarządzenia rektora PG nr 2/2010 z 27 stycznia 2010 r.

 

 

REGULAMIN

Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

§ 1

Centrum Języków Obcych jest jednostką uczelnianą Politechniki Gdańskiej powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących nauce i doskonaleniu znajomości języków obcych przez studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej.

§ 2

Centrum Języków Obcych, zwane dalej Centrum, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., statutu Politechniki Gdańskiej i niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Do podstawowych zadań Centrum należy:

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych z języków obcych na wszystkich kierunkach studiów zgodnie z ich potrzebami, w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego,

b) współpraca z jednostkami uczelni prowadzącymi sprawy studentów zagranicznych,

c) nauczanie studentów i pracowników zagranicznych Politechniki Gdańskiej języka polskiego jako języka obcego,

d) rozwój nowoczesnych form nauczania,

e) promowanie znajomości języków obcych i zagadnień międzykulturowych wśród studentów Politechniki Gdańskiej,

f) działalność certyfikacyjna,

g) współpraca z ośrodkami dydaktycznymi języków obcych w kraju i za granicą,

h) organizowanie kursów, szkoleń i seminariów dla nauczycieli oraz innych osób i instytucji.

2. Centrum może, za zgodą rektora, podejmować i realizować zadania nieokreślone w niniejszym regulaminie, obejmujące przedsięwzięcia edukacyjne, organizacyjne i dydaktyczne.

3. Centrum jest odpowiedzialne merytorycznie za uregulowania i aktualizowanie wewnętrznych aktów Politechniki Gdańskiej dotyczących nauczania języków obcych.

4. Schemat struktury zadaniowo-organizacyjnej Centrum stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Centrum dysponuje bazą lokalową określoną przez rektora.

§ 4

W Centrum zatrudnieni są:

a) nauczyciele akademiccy,

b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy zapewniają obsługę administracyjną, finansową i techniczną Centrum.

§ 5

1. Dyrektorem/kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. Dyrektora/kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia rektor.

3. Do zadań dyrektora/kierownika Centrum należy w szczególności:

a) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych oraz innych przedsięwzięć Centrum,

b) zarządzanie mieniem Centrum oraz dysponowanie jego środkami finansowymi,

c) występowanie do rektora z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników Centrum,

d) występowanie do senatu i rektora oraz innych organów i jednostek uczelni we wszystkich sprawach dotyczących Centrum,

e) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora,

f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, niezastrzeżonych do kompetencji organów uczelni.

4. Dyrektor/kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum.

§ 6

1. Rektor, na wniosek dyrektora/kierownika Centrum, zatrudnia i zwalnia dwóch jego zastępców.

2. Dyrektor/kierownik Centrum ustala zakres kompetencji swoich zastępców.

§ 7

1. W Centrum działa Rada Centrum.

2. Do podstawowych zadań Rady Centrum należy:

a) wypracowywanie kierunków działania i rozwoju Centrum,

b) bieżąca ocena jakości kształcenia,

c) akceptacja propozycji zmian regulaminu, organizacji, zadań i zakresu działania centrum składanych przez dyrektora/kierownika rektorowi,

d) opiniowanie wniosków dyrektora/kierownika Centrum o awansowanie pracowników Centrum oraz o przyznawanie nagród, o których mowa w § 72 ust. 1 statutu Politechniki Gdańskiej,

e) opiniowanie spraw osobowych,

f) opiniowanie innych spraw związanych z działalnością Centrum.

3. W skład Rady Centrum wchodzą:

a) dyrektor/kierownik jako jej przewodniczący,

b) zastępcy dyrektora/kierownika,

c) przedstawiciele pracowników Centrum w liczbie 1 przedstawiciel na każde rozpoczęte 20 etatów.

4. Członkowie Rady Centrum, o których mowa w § 7 ust. 3 c), są wybierani bezwzględną większością głosów, zgodnie z instrukcja wyborczą Politechniki Gdańskiej, na zebraniu pracowników Centrum na okres czterech lat, ich kadencja rozpoczyna się 1 września roku wyborów, a kończy się z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji organów Politechniki Gdańskiej.

5. Radę Centrum zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków rady.

6. Posiedzenia Rady Centrum są zwoływane są nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

7. W posiedzeniu Rady Centrum mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, z głosem doradczym.

§ 8

1. Działalność Centrum finansowana jest z dotacji dydaktycznej oraz z innych przychodów uczelni.

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez senat PG na każdy rok kalendarzowy.

3. Mienie Centrum stanowi część mienia uczelni, za które odpowiada dyrektor/kierownik Centrum.

4. Dyrektor/kierownik Centrum dysponuje i gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi i mieniem Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami senatu PG oraz zarządzeniami rektora.

5. Celem realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust.1 f), h), Centrum może pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł (np. programów Unii Europejskiej, sponsorów, opłat za udział w kursach i szkoleniach).