Regulamin pracy Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

 

§ 1

 1. Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej (zwana dalej Komisją) powołana została na rzecz dbania o realizację celów w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej (zwanym dalej Centrum) w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej.
 2. Komisja realizuje zadania wynikające z §7 Załącznika do Uchwały Senatu PG nr 15/2012 z 21 listopada 2012 r. dotyczącej Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej.
 3. Komisja współpracuje z wydziałami w zakresie monitorowania programów kształcenia i oceny efektów kształcenia, zgodnie z założeniami KRK.

 

§ 2

 1. Komisja składa się z:

a. przewodniczącego,

b. nauczycieli akademickich Centrum uczących różnych języków obcych,

c. przedstawiciela studentów wskazanego przez Samorząd Studentów PG.

 1. Komisję powołuje Dyrektor Centrum.

 

§ 3

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Posiedzenia Komisji odbywają się  co najmniej raz w semestrze.
 3. Przewodniczący ustala termin i porządek obrad Komisji oraz powiadamia o tym (drogą elektroniczną) wszystkich członków Komisji.
 4. Obradom Komisji przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.
 5. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustalonej liczby członków. W przypadku, gdy decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego.
 6. Komisja przedstawia raz w roku sprawozdanie ze swej działalności Radzie Centrum.