Centrum Języków Obcych w swoich działaniach dydaktycznych i naukowych przyczynia się do internacjonalizacji procesu kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Wszystkie prowadzone w CJO zajęcia odbywają się w językach obcych i są ściśle skoordynowane z potrzebami studentów poszczególnych kierunków studiów. Nauczyciele akademiccy CJO opracowują autorskie materiały dydaktyczne oraz skrypty wspomagające kształcenie zawodowe, specjalistyczne w językach obcych, istotne zarówno dla studentów polskich jak i zagranicznych PG.

 

Dzięki programowi ERASMUS mamy możliwość współpracy z zagranicznymi uczelniami z dwudziestu ośmiu krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Centrum Języków Obcych prowadzi obecnie współpracę z jednostkami nauczania języków obcych następujących uczelni:

 • Turku University of Applied Sciences, Finlandia
 • Queen Mary University of London, Anglia
 • Universidade do Minho, Braga, Portugalia
 • Manchester  Metropolitan University, Anglia
 • Universidad Autónoma de Barcelona, Hiszpania
 • Universidad Politécnica de Valencia, Hiszpania
 • Reykjavik University, Islandia
 • Universidad de Castilla La Mancha, Hiszpania
 • Studentenwerk Karlsruhe, Niemcy

Szeroka współpraca umożliwia cenną wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, wypracowywanie standardów i doskonalenie procedur oraz zdobywanie wiedzy o sytuacji edukacyjnej w kontekście międzynarodowym. Organizowane są konferencje naukowe i naukowo-dydaktyczne oraz wzajemne szkolenia, warsztaty i wykłady.

 

Nauczyciele akademiccy CJO prezentują swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach, prowadzą zajęcia i kursy językowe na uczelniach europejskich, promują CJO i PG w środowisku międzynarodowym.

 

W ramach współpracy prowadzone są projekty skierowane np. na badanie potrzeb językowych międzynarodowego środowiska pracy, tworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych (projekt CoMoViWo).

 

Centrum Języków Obcych jest także członkiem organizacji CercleS (Europejskiej Federacji Centrów Językowych Szkolnictwa Wyższego), skupiającej około 290 jednostek nauczania języków obcych uczelni europejskich.

 

Działalność Centrum Języków Obcych ma bezpośredni wpływ na mobilność studentów polskich i zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej.

 

Główny zakres działań:

 • Przygotowanie językowe studentów PG do odbywania praktyk i studiów za granicą;
 • Działalność certyfikacyjna z zakresu języków obcych na rzecz wydziałów PG, organizacji IAESTE oraz programu Erasmus;
 • Promowanie studiowania za granicą w językach obcych;
 • Obsługa studentów zagranicznych studiujących na PG;
 • Kształcenie językowe studentów zagranicznych (język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, szwedzki);
 • Prowadzenie zajęć z języka polskiego jako języka obcego dla studentów zagranicznych;
 • Współpraca z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej;
 • Przyjmowanie studentów zagranicznych na praktyki w zakresie nauczania języków obcych;
 • Prowadzenie specjalistycznych kursów językowych przygotowujących studentów do odbywania studiów i praktyk za granicą.