W roku 1951, na mocy Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z r. 1951 inicjującej tworzenie międzywydziałowych jednostek ds. nauczania języków obcych na polskich uczelniach technicznych, na Politechnice Gdańskiej powstał zalążek studium językowego.

Początkowo lektorzy przypisani byli do poszczególnych wydziałów uczelni, a językiem wiodącym był język rosyjski. 1 kwietnia 1953 r. została utworzona samodzielna jednostka, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – czternastoosobowe grono lektorów prowadziło lektoraty języków obcych na wszystkich wydziałach uczelni. Utworzono dwa zespoły językowe, języka rosyjskiego oraz języków zachodnioeuropejskich. W roku akademickim 1957/58 zespół języków zachodnioeuropejskich został podzielony na trzy grupy specjalistyczne: anglistów, romanistów i germanistów. Lata 70 to okres szczególnego rozwoju nauczania języka francuskiego, m.in. dzięki szerokiej współpracy z ośrodkiem Alliance Française oraz języka niemieckiego, którego lektorzy prowadzili wymianę z uczelniami NRD. W roku akademickim 1966/67 w SPNJO stworzono dodatkowo środowiskowy lektorat języka polskiego dla studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej, Akademii Medycznej lub Wyższej Szkole Pedagogicznej. Stopniowo wzbogacano ofertę językową studium; w roku1980 powstał lektorat języka hiszpańskiego i włoskiego, następnie szwedzkiego i chińskiego. W roku 2007 rozpoczęto prowadzenie płatnych kursów języka japońskiego. Promocja języków Azji została poszerzona od roku 2011 o otwarte, bezpłatne kursy języka hindi, sponsorowane przez Ambasadę Republiki Indii.

W swojej sześćdziesięcioletniej historii jednostka dwukrotnie zmieniała nazwę, co nie oznaczało zmiany jej podstawowych zadań. W latach 1953 –2007 istniała jako Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, następnie, w latach 2007 –2009 jako Studium Języków Obcych. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009, z dniem 1 czerwca 2009 r. Studium Języków Obcych zostało przekształcone w Centrum Języków Obcych. Ważną rolę w pracy dydaktycznej studium odgrywały koła naukowe, pierwsze z nich zaczęły powstawać niedługo po ukonstytuowaniu się SPNJO. Najdłuższe, kilkudziesięcioletnie tradycje mają Koło Języka Angielskiego i Koło Języka Niemieckiego, kilkunastoletnią historię posiada Koło Języka Hiszpańskiego, nieco krótszą Koło Języka Włoskiego i Koło Języka Francuskiego. Działalność kół od początku ich istnienia dawała studentom możliwość rozwijania umiejętności językowych, poszerzania wiedzy o krajach i kulturze innych narodów, uczestniczenia w obozach językowych i wymianach międzynarodowych.

Od czasu powstania europejskich programów Socrates i Erasmus koła językowe stały się również miejscem przygotowania studentów do studiów na uczelniach zagranicznych. Pracy dydaktycznej nauczycieli studium towarzyszyło zawsze opracowywanie materiałów dydaktycznych. Pierwsze skrypty do nauczania języków rosyjskiego i angielskiego lektorzy SPNJO przygotowywali już w latach 60, jednak dopiero po roku 2000 działalność

Księga jakości kształcenia Centrum Języków Obcych Data: 21-03-2014str. 3/11wydawnicza studium zaczęła rozwijać w sposób dynamiczny – m.in. powstała gramatyka języka angielskiego technicznego oraz podręcznik do języka angielskiego technicznego pisanego. W roku 2007 zainaugurowano serię „English for...”, w ramach której lektorzy studium opracowali skrypty do nauczania języka angielskiego specjalistycznego z dziedziny matematyki, mechaniki, chemii, informatyki i biotechnologii. Przygotowane przez nauczycieli centrum materiały do nauczania języka specjalistycznego dostępne są również w bibliotece cyfrowej PG oraz na uczelnianej platformy Moodle.

Udział Politechniki Gdańskiej w programach Socrates i LLP umożliwił nauczycielom studium rozwój współpracy z centrami językowymi uczelni zagranicznych, szczególnie z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii, Łotwy i Włoch. W roku 2008 Studium Języków Obcych przystąpiło do europejskiej organizacji CercleS. W roku akademickim 2013/14 Centrum Języków Obcych prowadziło nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego chińskiego, japońskiego, hindi oraz języka polskiego jako języka obcego i obejmowało kształceniem ponad 8000 studentów. Liczba nauczycieli akademickich CJO wynosiła 50 osób.

Kierownictwo jednostki w kolejnych latach sprawowali:

1. mgr Antoni Zieliński (1953 – 56),
2. mgr Bolesław Kochlewski(1956 –1970),
3. mgr Włodzimierz Jurec (1970 –1976),
4. mgr Brygida Stolarska (1976 –1981),
5. mgr Renata Nowakowska -Kłusak (1981 – 2006),
6. mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (od 2006 – 2019),
7. mgr Jolanta Wielgus (od 2019 – obecnie).