Załącznik do Zarządzenia Rektora PG nr 63/2020 z 17 września 2020 r.

Regulamin Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

§1

Centrum Języków Obcych jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji językowych w zakresie komunikacji w środowisku zawodowym i akademickim. Centrum Języków Obcych obejmuje kształceniem językowym studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Gdańskiej. Działania Centrum są zgodnie z misją i strategią Uczelni.

§2

Centrum Języków Obcych, zwane dalej Centrum, działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), Statutu PG i niniejszego regulaminu.

§3

1. Do podstawowych zadań Centrum należy:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych z języków obcych zgodnie z programami studiów na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
b) doskonalenie treści, form i metod nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania innowacyjnych technik kształcenia na odległość,
c) zapewnienie wysokiej jakości kadry dydaktycznej oraz warunków rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich,
d) zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej,
e) prowadzenie działalności certyfikacyjnej,
f) prowadzenie działalności na rzecz internacjonalizacji Uczelni,
g) nauczanie języka polskiego oraz promowanie kultury polskiej wśród studentów obcokrajowców,
h) promowanie znajomości języków obcych i zagadnień międzykulturowych wśród studentów Politechniki Gdańskiej,
i) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji dydaktycznych,
j) udział w projektach krajowych i międzynarodowych,
k) współpraca z ośrodkami dydaktycznymi języków obcych w kraju i za granicą.

2. Centrum może, za zgodą rektora, podejmować i realizować zadania nieokreślone w niniejszym regulaminie, obejmujące przedsięwzięcia edukacyjne, organizacyjne i dydaktyczne.

3. Centrum jest odpowiedzialne merytorycznie za inicjowanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych Politechniki Gdańskiej dotyczących nauczania języków obcych.

§4

W Centrum zatrudnieni są:
a) nauczyciele akademiccy,
b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy zapewniają obsługę administracyjną, finansową i techniczną Centrum.

§5

1. Dyrektorem Centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor.

3. Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:
a) zarządzanie mieniem Centrum oraz dysponowanie jego środkami finansowymi,
b) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych oraz innych przedsięwzięć Centrum,
c) podejmowanie decyzji w sprawie zasad współpracy w ramach struktur wewnętrznych Centrum, uczelni oraz ze środowiskiem zewnętrznym,
d) występowanie do rektora z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników Centrum,
e) występowanie do senatu i rektora oraz innych organów i jednostek uczelni we wszystkich sprawach dotyczących Centrum,
f) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora,
g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, niezastrzeżonych do kompetencji organów uczelni.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum.

§6

1. Rektor, na wniosek dyrektora Centrum, powołuje i odwołuje jego zastępców.
2. Zastępcą dyrektora Centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Gdańskiej jako podstawowym miejscu pracy.
3. Dyrektor Centrum ustala zakres kompetencji swoich zastępców.

§7

1. W Centrum działa Rada Centrum.
2. W skład Rady Centrum wchodzą:
a) dyrektor jako jej przewodniczący,
b) zastępcy dyrektora,
c) przedstawiciele pracowników Centrum w liczbie 1 przedstawiciel na każde rozpoczęte 20 etatów.
d) przedstawiciel pracowników Centrum niebędących nauczycielami akademickimi.

3. Do zadań Rady Centrum należy:
a) wypracowywanie kierunków działania i rozwoju Centrum,
b) bieżąca ocena jakości kształcenia realizowanego przez pracowników Centrum w zakresie nauczania języków obcych,
c) akceptacja propozycji zmian regulaminu, organizacji, zadań i zakresu działania Centrum składanych przez dyrektora rektorowi,
d) opiniowanie spraw związanych z oceną nauczycieli akademickich Centrum,
e) opiniowanie spraw osobowych pracowników Centrum,
f) opiniowanie wniosków dyrektora Centrum o nagrody rektora.

4. Członkowie Rady Centrum, o których mowa w §7 ust. 2 c) i d) są wybierani bezwzględną większością głosów, zgodnie z instrukcją wyborczą Politechniki Gdańskiej na okres czterech lat. Kadencja Rady Centrum rozpoczyna się w chwili powołania i wygasa z chwilą dokonania wyboru Rady Centrum na kolejną kadencję.
5. Posiedzenie Rady Centrum zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków rady.
6. Posiedzenia Rady Centrum są zwoływane co najmniej dwa razy w semestrze.
7. W posiedzeniu Rady Centrum mogą uczestniczyć również inne osoby, z głosem doradczym, zaproszone przez jej przewodniczącego.

§8

Centrum dysponuje bazą lokalową określoną przez rektora.

§9

1. Działalność Centrum finansowana jest z subwencji oraz z innych przychodów Uczelni.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez Senat PG na każdy rok kalendarzowy.
3. Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia uczelni, za które odpowiada dyrektor Centrum.
4. Dyrektor Centrum dysponuje i gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi i mieniem Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Senatu PG oraz zarządzeniami rektora.
5. Celem realizacji zadań, o których mowa w §3 ust. 1 i) i ust. 2, Centrum może pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, w szczególności z programów Unii Europejskiej, od sponsorów, z opłat za udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, kursach.