Opis egzaminu certyfikatowego ACERT
 

1. Szczegółowe warunki zdawania egzaminu ACERT są przedstawione w „Regulaminie egzaminu certyfikatowego ACERT Centrum Języków Obcych PG”

2. Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny

Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie maksymalnie 80 punktów.

Część pisemna składa się z czterech elementów:

  • słuchanie,
  • czytanie,
  • gramatyka i leksyka (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),
  • pisanie tekstu użytkowego

Słuchanie - dwa teksty do słuchania: monolog i mini-dialog. Zadania w tej części to test typu prawda/fałsz bądź test wielokrotnego wyboru. Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Czytanie - dwa lub trzy krótkie teksty do czytania. Proponowane są teksty sprawdzające rozumienie globalne tekstu – pytania typu prawda/fałsz lub wybór odpowiedniego słowa oraz rozumienie selektywne – pytania dotyczącego właściwego umiejscowienia wyrażeń w tekście (gap filling), dopasowywanie tytułów do tekstu. Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Gramatyka i leksyka – proponowane są trzy (lub więcej) ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych (czasy, związki frazeologiczne itp.) i słownictwa. Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 25 punktów.

Pisanie krótkiego tekstu użytkowego – osoba zdająca ma za zadanie napisać krótki tekst nieformalny typu kartka z podróży, zaproszenie na uroczystość, krótki list opisujący podróż lub ważne wydarzenie z życia. Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 15 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 44 punkty.

Egzamin ustny

Egzamin ustny studenci zdają przed komisją w parach lub indywidualnie.

Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej: ok. 15 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Egzamin ustny obejmuje:

  • krótką prezentację zdającego (przedstawienie się, krótka prezentacja swojej osoby i wykonywanego zawodu bądź odbywanych studiów)
  • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi jako uczestnik sytuacji, która zostanie wylosowana przez zdającego (w przypadku egzaminu indywidualnego drugą osobą w ww. sytuacji będzie egzaminator)

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
  • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną),
  • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych),
  • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 11 punktów.

Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

Rozkład punktów i oceny:

Punkty Ocena
100 - 91 bardzo dobry
90 - 82 dobry plus
81 - 73 dobry
72 – 64 dostateczny plus
63 - 55 dostateczny
poniżej 55 niedostateczny

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (44 punkty z części pisemnej i 11 punktów z części ustnej).

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany. 

Poniżej przedstawiamy, przykładowy egzamin:

Francuski A2 - przykładowy egzamin