Język niemiecki – poziom A2 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Język niemiecki – poziom A2

Opis egzaminu certyfikatowego ACERT
 

1. Szczegółowe warunki zdawania egzaminu ACERT są przedstawione w „Regulaminie egzaminu certyfikatowego ACERT Centrum Języków Obcych PG”

2. Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny

Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie maksymalnie 80 punktów.

Część pisemna składa się z czterech elementów:

- słuchanie,

- czytanie,

- gramatyka i leksyka (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),

- pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie – są to dwa teksty do słuchania: np. monologi i/lub mini-dialogi. Mogą to być zadania typu prawda/fałsz, test wyboru, dopasowania wypowiedzi do uczestników dialogu itp. Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Czytanie – dwa lub trzy krótkie teksty do czytania. Mogą to być zadania typu prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie tytułów do tekstu itp. Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Gramatyka i leksyka – różne typy zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 25 punktów.

Pisanie krótkiego tekstu użytkowego – osoba zdająca ma za zadanie napisać np. zaproszenie, krótki tekst nieformalny typu e-mail/ list lub prosty tekst formalny typu e-mail. Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 15 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 44 punkty.

Egzamin ustny

Egzamin ustny zdaje się przed komisją w parach lub indywidualnie. Zdający przygotowują się osobno.

Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej: ok. 15 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Przebieg egzaminu:

  1. krótka rozmowa wstępna (nazwisko, imię, wiek, studia, hobby, itd.)
  2. wypowiedź indywidualną na zadany temat
  3. dialog między zdającymi w oparciu o zadanie komunikacyjne

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • treść (w tym zgodność z zadanym tematem i komunikatywność),
  • poprawność gramatyczną i leksykalną,
  • zróżnicowanie i poprawność słownictwa i struktur gramatycznych,
  • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 11 punktów.

Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

Rozkład punktów i oceny:

Punkty Ocena
100 - 91 bardzo dobry
90 - 82 dobry plus
81 - 73 dobry
72 – 64 dostateczny plus
63 - 55 dostateczny
poniżej 55 niedostateczny

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (44 punkty z części pisemnej i 11 punktów z części ustnej).

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.

Poniżej przedstawiamy, przykładowy egzamin:

Niemiecki A2 - przykładowy egzamin