Opis egzaminu certyfikatowego ACERT
 

1. Szczegółowe warunki zdawania egzaminu ACERT są przedstawione w „Regulaminie egzaminu certyfikatowego ACERT Centrum Języków Obcych PG”

2. Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny

Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie maksymalnie 80 punktów.

Część pisemna składa się z czterech elementów:

- słuchanie,

- czytanie,

- gramatyka i leksyka (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),

- pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie – są to dwa teksty do słuchania: np. monologi i/lub mini-dialogi. Mogą to być zadania typu prawda/fałsz, test wyboru, dopasowania wypowiedzi do uczestników dialogu itp. Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Czytanie – dwa lub trzy krótkie teksty do czytania. Mogą to być zadania typu prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie tytułów do tekstu itp. Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Gramatyka i leksyka – różne typy zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 25 punktów.

Pisanie krótkiego tekstu użytkowego – osoba zdająca ma za zadanie napisać wypowiedź na jeden z dwóch zaproponowanych tematów  np. list nieformalny, opis studiów, relację z zagranicznego wyjazdu,  analizę ankiety, w której należy wyrazić własne zdanie na podane zagadnienia. Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 15 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 44 punkty.

Egzamin ustny

Egzamin ustny zdaje się przed komisją w parach lub indywidualnie. Zdający przygotowują się osobno.

Zagadnienia na egzaminie ustnym związane są ze  słownictwem ogólnym, obejmują  również słownictwo związane ze studiami, praktykami oraz pracą zawodową. 

Bazą do wypowiedzi  indywidualnej oraz w parach jest materiał stymulujący: krótki tekst, wynik ankiety, statystyka, wykres .

Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej: ok. 15 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Przebieg egzaminu:

  1. krótka rozmowa wstępna (nazwisko, imię, wiek, studia, hobby, itd.)
  2. wypowiedź indywidualną na zadany temat
  3. dialog między zdającymi w oparciu o zadanie komunikacyjne

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • treść (w tym zgodność z zadanym tematem i komunikatywność),
  • poprawność gramatyczną i leksykalną,
  • zróżnicowanie i poprawność słownictwa i struktur gramatycznych,
  • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 11 punktów.

Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

Rozkład punktów i oceny:

Punkty Ocena
100 - 91 bardzo dobry
90 - 82 dobry plus
81 - 73 dobry
72 – 64 dostateczny plus
63 - 55 dostateczny
poniżej 55 niedostateczny

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (44 punkty z części pisemnej i 11 punktów z części ustnej).

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.