PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ACERT

 1. Warunkiem wejścia na salę egzaminacyjną jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości.
 2. Rzeczy osobiste, wyłączone telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne muszą zostać złożone w miejscu wskazanym przez komisję.
 3. Po wejściu do sali kandydat zajmuje wyznaczone miejsce, a następnie czeka na instrukcje prowadzącego.
 4. Na stole kandydata może znajdować się jedynie długopis oraz dowód tożsamości. Woda w przezroczystej butelce może zostać umieszczona pod stołem kandydata.
 5. Korzystanie z jakichkolwiek materiałów i urządzeń elektronicznych, a także rozmawianie z innymi kandydatami równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
 6. Arkusze egzaminacyjne rozkładane są na stołach, gdy wszyscy kandydaci siedzą już na swoich miejscach.
 7. Kandydat może otworzyć arkusz egzaminacyjny dopiero gdy prowadzący wyda takie polecenie.
 8. Należy wpisać swoje imię i nazwisko drukowanymi literami w wyznaczonym do tego miejscu na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.
 9. Kandydat zobowiązany jest sygnalizować jakikolwiek problem lub chęć skorzystania z toalety poprzez podniesienie ręki i poczekanie na podejście członka komisji.
 10. Nie istnieje możliwość skorzystania z toalety podczas trwania części Listening.
 11. W trakcie trwania egzaminu członkowie komisji monitorują salę, chodząc wzdłuż stołów kandydatów.
 12. W przypadku wcześniejszego ukończenia egzaminu, kandydat może zgłosić ten fakt poprzez podniesienie ręki. Po odebraniu egzaminu przez członka komisji, kandydat może opuścić salę egzaminacyjną. Nie istnieje możliwość powrotu do sali egzaminacyjnej w celu dokonania jakichkolwiek poprawek na arkuszu egzaminacyjnym.
 13. Przystąpienie do egzaminu oznacza zaakceptowanie powyższych zasad.

WARUNKI ZDAWANIA EGZAMINU ACERT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI LUB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

W celu zapewnienia równych szans wszystkim studentom podchodzącym do egzaminu ACERT, stworzyliśmy zasady zdawania egzaminu dostosowane do specjalnych potrzeb kandydatów. Studenci ubiegający się o prawo przystąpienia do egzaminu ACERT w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, mogą je uzyskać na zasadach wymienionych poniżej.

1. Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. osoby niedosłyszące lub niedowidzące) zobowiązane są zgłosić ten fakt podczas zapisywania się na egzamin ACERT. Zaświadczenie lekarskie powinno być dostarczone do sekretariatu CJO nie później niż w ostatnim dniu zapisów na egzamin.

2. Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

Osoby ubiegające się o wydłużenie czasu  egzaminu pisemnego powinny zgłosić ten fakt podczas zapisywania się na egzamin ACERT. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu CJO zaświadczenie z poradni psychologicznej zawierające informację na temat stopnia zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. Zaświadczenie to nie może być wystawione wcześniej niż dwa lata przed datą egzaminu ACERT. Zaświadczenie powinno być dostarczone do sekretariatu CJO nie później niż w ostatnim dniu zapisów na egzamin.

Istnieje możliwość wprowadzenia następujących udogodnień:

1. Dla osób niedosłyszących.

SŁUCHANIE

 • korzystanie ze słuchawek lub specjalnego sprzętu wzmacniającego dźwięk
 • trzykrotne czytanie tekstu nagrania przez prowadzącego, umożliwiające odczytywanie treści z ruchu ust

(za pierwszym razem tekst odczytywany jest bez zatrzymywania, za drugim razem prowadzący przerywa kilkukrotnie czytanie tekstu, aby umożliwić zdającemu zapisanie odpowiedzi, za trzecim razem tekst czytany jest ponownie bez zatrzymywania)

MÓWIENIE

 • wydłużenie czasu niezbędnego do zrozumienia wypowiedzi egzaminatora lub drugiego kandydata
 • wydłużenie czasu niezbędnego do sformułowania wypowiedzi ustnej
 • przystąpienie do egzaminu z osobą towarzyszącą nie podlegającą ocenie egzaminatorów (dla której odczytywanie treści wypowiedzi z ruchu ust nie będzie stanowiło problemu)
 • przystąpienie do egzaminu w formacie 1:1

W przypadku, gdy udogodnienia opisane powyżej okażą się niewystarczające, istnieje możliwość odstąpienia od części słuchowej lub ustnej. Nie ma możliwości odstąpienia od obu wyżej wspomnianych części jednocześnie. Zapis dotyczący odstąpienia od jednej z części egzaminu będzie figurował na certyfikacie w następującej formie:

"Z powodu problemów z mówieniem lub/i słuchaniem, kandydat skorzystał z możliwości odstąpienia od części słuchowej/ustnej, co odzwierciedla całościowy wynik egzaminu."

2. Dla osób niedowidzących.

DODATKOWY CZAS

 • wydłużenie czasu trwania egzaminu o 25%
 • wprowadzenie dodatkowych przerw w trakcie trwania egzaminu

CZYTANIE

 • korzystanie ze szkła powiększającego
 • korzystanie z pomocy osoby odczytującej polecenia lub pytania (osoba ta nie odczytuje całych tekstów, ani też nie objaśnia zadań)

PISANIE

 • korzystanie z maszyny do pisania lub procesora tekstów (brak możliwości korzystania ze słownika lub z funkcji sprawdzania tekstu)
 • korzystanie z pomocy osoby zapisującej odpowiedzi (osoba ta będzie prosiła o przeliterowanie poszczególnych wyrazów oraz o wskazanie znaków interpunkcyjnych, na koniec przeczyta także wszystkie zapisane odpowiedzi)

POWIĘKSZONY FORMAT

 •  powiększenie arkuszy egzaminacyjnych do formatu A3

SŁUCHANIE

 • zatrzymywanie nagrania przed każdą częścią, w celu zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przeczytanie zadania
 • zatrzymywanie nagrania w trakcie jego trwania (podczas tego rodzaju przerwy może nie zaistnieć konieczność zapisania żadnej odpowiedzi lub może zaistnieć konieczność zapisania więcej niż jednej odpowiedzi)
 • zatrzymywanie nagrania po każdej części, w celu zapewnienia czasu na sprawdzenie odpowiedzi

MÓWIENIE

 • wydłużenie czasu niezbędnego do przygotowania wypowiedzi ustnej
 • przystąpienie do egzaminu z osobą towarzyszącą, która nie zdaje egzaminu
 • przystąpienie do egzaminu w formacie 1:1
 • powiększenie materiałów wizualnych

3. Dla osób z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

DODATKOWY CZAS

 • wydłużenie trwania egzaminu o 25%

ZAPISYWANIE ODPOWIEDZI

 • korzystanie z własnej maszyny do pisania lub procesora tekstów, w przypadku gdy kandydat nie posiada innej umiejętności zapisywania tekstu (brak możliwości korzystania ze słownika lub funkcji sprawdzania tekstu)
 • w przypadku nieczytelnego pisma istnieje możliwość zwrócenia się do osoby nadzorującej egzamin z prośba o przepisanie tekstu, bez poprawiania jakichkolwiek błędów

W przypadku ciężkich trudności w uczeniu się, istnieje możliwość ubiegania się o dostosowany do potrzeb kandydata sposób sprawdzania pracy pisemnej. W takim przypadku, nie będą brane pod uwagę błędy w pisowni. Jednakże na certyfikacie zostanie umieszczony następujący zapis:

"Ze względu na ciężkie trudności w uczeniu się, kandydat został zwolniony z zastosowania wszystkich kryteriów oceniania podczas sprawdzania pracy pisemnej."