Regulamin ACERT | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulamin ACERT

Regulamin egzaminu certyfikatowego ACERT Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

 1. Centrum Języków Obcych (CJO) Politechniki Gdańskiej (PG) przeprowadza egzaminy certyfikatowe ACERT z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i polskiego (dla obcokrajowców) na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Studenci kończący lektorat na studiach I stopnia przystępują do obowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie B2 lub C1.
 3. Student, który decyduje się przystąpić do egzaminu z innego języka niż ten, na który uczęszcza w ramach lektoratu, obowiązany jest jak najszybciej zgłosić to lektorowi, najpóźniej w trzecim tygodniu semestru egzaminacyjnego.
 4. Certyfikatowy egzamin z języka obcego odbywa się w pierwszym dniu sesji  podstawowej (termin podstawowy) i poprawkowej (termin poprawkowy). Dokładny termin oraz godzina dla poszczególnych edycji egzaminu zostaną podane na stronie internetowej CJO.
 5. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, doktoranci i pracownicy PG.
 6. Dla studentów studiów I stopnia warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich semestrów lektoratu. 
 7. Opisy egzaminów, testy modelowe, przykładowe zadania na egzaminie ustnym oraz warunki przystąpienia do egzaminu znajdują się na stronie internetowej CJO PG.
 8. Zapisy na egzamin odbywają się w terminie wyznaczonym przez CJO.
 9. Część pisemna egzaminu odbywa się w pierwszym dniu sesji podstawowej i poprawkowej.
 10. Przed egzaminem sprawdzane są dane osobowe kandydata na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 11. Na egzamin należy przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis (nieścieralne).
 12. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Aby zdać egzamin, należy z każdej części uzyskać wymaganą liczbę punktów (minimum 50%).
 13. Student, który nie zda egzaminu w sesji podstawowej ani poprawkowej, ma możliwość przystąpienia do egzaminu w kolejnej sesji.
 14. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu  jest osiągnięcie 50% z części pisemnej egzaminu.
 15. Osoba, która nie zdała części ustnej, w sesji poprawkowej przystępuje tylko do części ustnej.
 16. Wyznaczenie terminu egzaminu ustnego nastąpi po ogłoszeniu wyników części pisemnej.
 17. Warunkiem uzyskania certyfikatu ACERT jest uzyskanie minimum 55% z całości egzaminu (55 pkt.) oraz minimum 50% (10 pkt.) z każdej z pięciu części składowych egzaminu.
 18. Koszt wydania certyfikatu – 25 zł.
 19. W sali egzaminacyjnej niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Osoby, które podczas egzaminu (pisemnego lub ustnego) komunikują się z innymi kandydatami lub korzystają z niedozwolonych materiałów lub środków, zostaną usunięte z sali, a ich egzamin zostanie unieważniony.
 20. Student może wnieść na salę jedynie: długopis, dokument tożsamości ze zdjęciem, wodę niegazowaną w przezroczystej butelce. Pozostałe rzeczy należy pozostawić w miejscu wskazanym przez organizatora. Wyłączone telefony komórkowe, zegarki elektroniczne, słuchawki, itp. należy zostawić w torebce/torbie lub zdeponować u egzaminatora.
 21. Student zobowiązany jest przybyć na egzamin 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.
 22. Student, który spóźni się na egzamin, nie może wejść na salę po rozpoczęciu części słuchowej.
 23. Student, który nie przystąpi do egzaminu z istotnej przyczyny, zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć zwolnienie lekarskie lub pismo urzędowe uzasadniające nieobecność, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.
 24. Student, który nie zgadza się z wynikami egzaminu, ma prawo złożyć podanie z prośbą o ponowną weryfikację i wgląd do arkusza egzaminacyjnego.
 25. Po 14 dniach od ogłoszenia wyników egzaminu kandydat otrzymuje w sekretariacie CJO certyfikat ACERT.
 26. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące certyfikatu znajdują się na stronie CJO.