Warunki uzyskania zaliczenia lektoratu języków obcych
 1. Student zgłasza się na zajęcia z języka obcego w pierwszym tygodniu zajęć semestru.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszczalne jest opuszczenie 4 godzin zajęć (2 x 1,5h), przekroczenie tej liczby będzie skutkowało brakiem zaliczenia. Nieobecności mogą być usprawiedliwione wyłącznie przez zwolnienie lekarskie lub zaświadczenia z urzędów państwowych.
 3. Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest:
  • systematyczny, aktywny udział w zajęciach,
  • uzyskanie oceny pozytywnej z poszczególnych form pracy: kolokwiów, prezentacji, wypowiedzi ustnych i pisemnych,
  • praca własna studenta udokumentowana pisemnymi pracami domowymi,
  • posiadanie wskazanych przez lektora materiałów dydaktycznych.
 4. Lektorat kończy się obowiązkowym egzaminem z języka obcego na poziomie B2 lub C1.

Posiadanie certyfikatów językowych nie zwalnia z obowiązku uczęszczania na zajęcia.

Studenci powtarzający semestr, zmieniający wydział lub uczelnię, a posiadający zaliczenie z języka obcego, zobowiązani są do zgłoszenia się w Centrum Języków Obcych w celu zapisania do grupy językowej w nieprzekraczalnym terminie:

 • do 30 października w semestrze zimowym
 • do 15 marca w semestrze letnim